start

administrator
Zamość, 29.05.2020r.

 

ZAWIADOMIENIE


 
Zarząd Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego zwołuje na dzień 12 czerwca 2020r. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Towarzystwa.
 
Miejsce: Hotel „Koronny" w Zamościu, ul. Koszary 7 (nowy budynek).
 

Godzina: 17.00 w pierwszym terminie,  17.15 w drugim terminie.

 
Informacje organizacyjne:

Z uwagi na epidemię COVID 19 informujemy, że zebranie zostanie przeprowadzone przy zachowaniu zasad dystansowania społecznego i wymagań sanitarno – epidemiologicznych (dezynfekcja rąk na wejściu, odległość stolików 1,5 m. itd.). Prosimy o wcześniejsze przybycie w celu sprawnej rejestracji uczestników.  

Decyzja o zwołaniu Zebrania w trybie stacjonarnym została podjęta po przeprowadzeniu konsultacji prawnych i analizie uwarunkowań techniczno - organizacyjnych, uwzględniających aktualną liczbę członków stowarzyszenia.

Wszyscy członkowie stowarzyszenia mogą zapoznać się z dokumentami na Walne Zebranie Członków (sprawozdania, propozycje uchwał) w siedzibie Towarzystwa, ul. Koszary 14, 22-400 Zamość (sekretariat liceum) od 3.06.2019 w dni robocze, w godzinach 9.00-14.00.

 
Propozycja porządku obrad Zebrania:

1.      Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego.

2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej

3.      Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4.      Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu porządku obrad

5.      Prezentacja, dyskusja i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Regulaminu Obrad Zwyczajnego Zebrania Członków

6.      Prezentacja, dyskusja i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego za 2019 rok

7.      Prezentacja, dyskusja i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego za 2019 rok

8.      Prezentacja, dyskusja i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego za  2019 rok

9.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Zamojskiego Towarzystwa Oświatowego za 2019 rok

10.    Prezentacja i dyskusja sprawozdania Dyrektora Szkół Społecznych z działalności Szkół Społecznych w roku 2019

11.    Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2020/2023

12.    Sprawy różne i wolne wnioski

13.    Zakończenie obrad

 
Dodatkowe informacje:

Prosimy o uregulowanie składki członkowskiej za rok 2020, w wysokości 20 zł. Przypominamy,  że ostateczny termin wpłat składki za rok 2019 mija 30.06.2020. Składki prosimy wpłacać przelewem, na konto  o nr: 70 9644 0007 2013 0011 9728 0001, z adnotacją „Składka ZTO rok 2019, 2020   imię i nazwisko".

 


Z poważaniem
w imieniu Zarządu

Andrzej Mazurkiewicz