Edukacja ustawiczna nauczycieli dyplomowanych

administrator

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu działa od ponad 30 lat. Należy do najlepszych pod względem wyników maturalnych liceów na Lubelszczyźnie i w Polsce. W przeszłości  realizowało szereg międzynarodowych projektów, zarówno w programie Erasmus+ jak i finansowanych ze środków własnych (istotnym z punktu widzenia niniejszego wniosku był projekt Managing for @ School of Success Project Nº 2015-1-PT01-KA201-013059, w ramach którego analizowano czynniki sukcesu szkół w Unii Europejskiej).

Badania wewnętrzne przed złożeniem wniosku aplikacyjnego pozwoliły na zdefiniowanie następujących obszarów problemowych:

 • ograniczony zakres stosowania innowacji pedagogicznych i dydaktycznych przez nauczycieli, szczególnie nauczycieli dyplomowanych,
 • zbyt słabo rozwinięty system edukacji ustawicznej nauczycieli dyplomowanych, zarówno w obszarach nauczanych przedmiotów jak i kompetencji językowych i informatycznych,
 • nieadekwatne do potrzeb i oczekiwań zaangażowanie nauczycieli w edukację ustawiczną, w szczególności nauczycieli dyplomowanych.

 Powyższe 3 obszary uważamy za kluczowe, gdyż:

 • odpowiadają na potrzeby uczniów i rodziców, wyrażone w badaniach walidacyjnych i w trakcie dyskusji podczas posiedzeń rad pedagogicznych,
 • są istotne z uwagi na reformę systemu edukacyjnego w Polsce (nauczyciele liceum stają przed nowymi wyzwaniami, które wymagają nowych kompetencji),
 • nauczyciele, którzy osiągnęli stopień nauczyciela dyplomowanego w ramach awansu zawodowego tracą motywację do edukacji ustawicznej, co przekłada się na zestaw stosowanych przez nich narzędzi i metod dydaktycznych,
 • w przyszłości szkoły będą coraz częściej konfrontowane z problemami wysokiej mobilności mieszkańców Unii Europejskiej, a co za tym idzie zróżnicowanymi metodami pracy dydaktycznej,
 • świat współczesny, także w zakresie szkolnym, coraz bardziej się wirtualizuie, dlatego nauczyciele muszą nadążać za zmianami (nowe narzędzia komunikacji, nowe wizje układu klasopracowni, nowe techniki nauczania). 

Liceum stawiało sobie  w ramach projektu następujące cele szczegółowe:

 • poznanie w ciągu 2 lat przez 16 nauczycieli dyplomowanych nauczających w liceum ogólnokształcącym, innowacyjnych metod nauczania, poprzez udział w job shadowing w szkole w Portugalii
 • nabycie w ciągu 2 lat przez 16 nauczycieli dyplomowanych nauczających w liceum ogólnokształcącym umiejętności wykorzystywania innowacyjnych technik i narzędzi dydaktycznych (inquiry based learning, learning by doing)
 • poznanie w ciągu 2 lat przez 16 nauczycieli dyplomowanych nauczających w liceum ogólnokształcącym, metod wychowawczych i narzędzi komunikacji w środowisku wirtualnym W szkole partnerskiej wykorzystuje się zróżnicowane narzędzia edukacji wirtualnej (Snapchat, Facebook).
 • pozyskanie w ciągu 2 lat przez 16 nauczycieli dyplomowanych nauczających w liceum ogólnokształcącym, wiedzy na tematedukacji ustawicznej nauczycieli w Portugalii. Nauczyciele uczestniczą w procesie edukacji ustawicznej. Dzięki projektowi możliwe było poznanie procedur, zasad, wymagań i oczekiwań w zakresie edukacji ustawicznej u portugalskich nauczycieli w kontekście polskich uwarunkowań. Nastąpi także proces wzajemnego uczenia się.

Powyższe cele szczegółowe dadzą się uogólnić w cel główny projektu: zwiększenie skuteczności i innowacyjności kształcenia realizowanego w ścisłym związku ze zmieniającym się otoczeniem technologicznym i informacyjnym.

administrator

I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im Unii Europejskiej w Zamościu realizuje projekt „Edukacja ustawiczna nauczycieli dyplomowanych” w ramach programu Erasmus+. Partnerem projektu jest Agrupamento de Escolas de Mangualde oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Centro de Formação EduFor.

W trakcie ostatniej, czerwcowo-lipcowej  wizyty nauczyciele mogli:

 • obserwować zajęcia w szkołach portugalskich,
 • dyskutować z nauczycielami i rodzicami,
 • poznać portugalską kulturę, kuchnię i tradycje.

Za najważniejsze i najciekawsze doświadczenia uznano:

 • poznanie sposobu pracy szkół i nauczycieli, zarówno w obszarze realizacji podstawy programowej jak i kształcenia ustawicznego,
 • poznanie specyfiki awansu zawodowego nauczycieli portugalskich, ich zasad pracy i wynagradzania,
 • pozyskanie wiedzy o portugalskiej historii, kulturze i współczesności.

Kilka ciekawostek o pracy w portugalskiej szkole:

 • pod względem technicznym portugalskie i polskie szkoły mają podobne wyposażenie jednakże betonowe czy asfaltowe boiska w Polsce nie mogłyby już być użytkowane,
 • system awansu zawodowego składa się z 10 stopni i jest bardzo scentralizowany oraz wymagający dla nauczycieli (egzamin państwowy, hospitacje, ocena, centralna lista i centralne zatrudnianie),
 • nauczyciel portugalski realizuje pensum w liczbie 25 godzin w tygodniu, przy wynagrodzeniu powyżej średniej krajowej,
 • nauczyciel w przechodzi na emeryturę w wieku  65 lat i 6 miesięcy; bez zróżnicowania pomiędzy kobietami i mężczyznami,
 • zawód nauczyciela cieszy się dużym prestiżem w społeczeństwie – narasta jednak luka pokoleniowa i w perspektywie pojawią się problemy z deficytem nauczycieli.

Program Erasmus+ po raz kolejny umożliwił rozwój zawodowy nauczycieli Społeczniaka i pozwolił na poznanie problemów środowiska w innym kraju. Warto realizować takie projekty.

 

dr Bogusław Klimczuk