PO WER

administrator

Projekt realizowany jest w ramach Programu PO WER. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji prowadzi projekty wspierające m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. W ramach Programu PO WER realizowane są również projekty „Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”.

Partnerem Projektu jest Szkoła GEWERBLICHE SCHULE SCHWÄBISCH HALL. Jest ona częścią˛ Centrum Kształcenia Zawodowego Powiatu Schwabisch Hall. Kształci w zakresie zawodów technicznych na poziomie średnim, w systemie stacjonarnym i dualnym. Łącznie naukę w niej zdobywa ponad 1200 uczniów i pracuje w niej ponad 80 nauczycieli. Szkoła posiada nowoczesne laboratoria i warsztaty.
 
Współpracuje z wiodącymi firmami na świecie, które maja˛ swoje zakłady na terenie Powiatu Schwabisch Hall (Alfred Kaercher GmbH, AUDI AG, Maas Profile GmbH, Optima Packaging Group, Recaro AG). Jest centrum egzaminacyjnym dla wszystkich zawodów technicznych w regionie.
 
Gewerbliche Schule: I Społeczne Liceum Ogólnokształcace im. Unii Europejskiej w Zamościu w ramach 2 pięciodniowych wyjazdów (po 15 uczniów każdy) dla 30 uczniów 1 klasy stawia sobie następujące cele:
 • poznanie w ciągu 12 miesięcy realizacji projektu przez 30 uczniów klas 1 metod i procedur preorientacji zawodowej,
 • nabycie w ciągu 12 miesięcy realizacji projektu przez 30 uczniów klas 1 umiejętności rozpoznawania własnych kompetencji zawodowych
 • pozyskanie w ciągu 12 miesięcy realizacji projektu przez 30 uczniów klas 1 wiedzy i umiejętności korzystania z sieci internetu do preorientacji zawodowej,
 • poznanie w ciągu 12 miesięcy realizacji projektu przez 30 uczniów klas 1 możliwości i efektów praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach
 
Powyższe cele szczegółowe dadzą się˛ uogólnić w cel główny projektu: umożliwienie uczniom I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie preorientacji zawodowej, które ułatwią decyzję o wyborze ścieżki kariery jednocześnie będą kreować ich rozwój w ścisłym związku ze zmieniającym się otoczeniem technologicznym i informacyjnym.
 
I SLO zamierza osiągnąć następujące rezultaty jakościowe i ilościowe:
 • 30 uczniów pozna metody preorientacji zawodowej w warunkach rozwiniętej gospodarki przemysłowej,
 • 30 uczniów nabędzie umiejętności wykorzystywania sieci internet i nowych mediów do orientacji zawodowej,
 • 30 uczniów pozyska wiedzę o praktycznych sposobach rozpoznawania własnych kompetencji zawodowych,
 • 30 uczniów nabędzie umiejętność poszukiwania wiedzy i informacji o możliwych ścieżkach rozwoju zawodowego
Dodatkowo:
 • 4 nauczycieli pozyska wiedzę i umiejętności orientacji i doradztwa zawodowego dla uczniów,
 • 4 nauczycieli pozna w ramach job shadowing metody pracy nauczycieli w Niemczech, w sferze orientacji zawodowej
 • 4 nauczycieli pozyska nowe kompetencje językowe
 
Efekty uczenia się:
 • nabycie przez uczniów umiejętności rozpoznawania własnych kompetencji zawodowych,
 • rozwinięcie u uczniów kompetencji językowych i ICT przez systematyczne wykorzystywanie ich w komunikacji i poszukiwaniu wiedzy
 • nabycie umiejętności wykorzystania internetu w orientacji zawodowej
 • ugruntowanie wrażliwości nauczycieli na potrzeby uczniów, żyjących w świecie szybkich zmian technologicznych.