Akredytacja Erasmus+ I Społeczne LO

administrator

I Społeczne LO im. Unii Europejskiej w Zamościu od 2021 roku jest akredytowane w ramach Programu Erasmus+.

Cele akredytacji:

  1. Zwiększenie zasobu kompetencji kluczowych przez uczniów i nauczycieli oraz ich doskonalenie
  2. Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego i podniesienie jego efektywności poprzez pozyskanie i wdrożenie nowych metod i technik nauczania.
  3. Zwiększenie pozytywnej percepcji szkoły w środowisku poprzez dobrostan uczniów i nauczycieli, oparty na wartościach europejskich.

Cel pierwszy wynika wprost z wyzwań i potrzeb liceum w odniesieniu do nauczycieli oraz uczniów. Kompetencje kluczowe odpowiadają na wyzwania makrotrendów na rynku pracy XXI w., są zbieżne z pożądanymi umiejętnościami pracowniczymi. Widoczna jest ich waga w aspekcie trendów społecznych: społeczeństwem wielokulturowym, rozwarstwiającym się, w którym dochodzi na napięć ksenofobicznych, ujawnia się mowa nienawiści i brak tolerancji. Zakładany cel odpowiada bezpośrednio na potrzeby uczniów, wynikające z wskazanych trendów. Sam proces jego osiągania pozwoli na kształtowanie postaw otwartości i tolerancji oraz zdobywanie wiedzy operacyjnej, interdyscyplinarnej, zmuszającej do myślenia w sposób całościowy. To mocniej zmotywuje młodzież do nauki w formie dodatkowych zajęć oraz w sposób nieformalny. Zrealizowanie celu zaspokoi też potrzeby nauczycieli w zakresie wskazanych we wniosku kompetencji społecznych i komunikacyjnych.

Cel drugi Cel jest bezpośrednio powiązany ze zjawiskami w obszarze funkcjonowania szkoły, stanowiącymi wyzwanie w procesie dydaktycznym: ponad 80% nauczycieli jest w wieku 40+ i osiągnęło najwyższy stopień awansu zawodowego, przez co uwidaczniają się różnice pokoleniowe, zmniejszona efektywność nauki w systemie klasowo-lekcyjnym z uwagi na konieczność dostarczania młodzieży dużej ilości bodźców, w wyniku reformy oświaty usztywniono plany nauczania – co ogranicza kreatywność, wzrost oczekiwań rodziców i uczniów dotyczących poziomu edukacji. Osiągnięcie celu pozwoli na zaspokojenie potrzeb nauczycieli: sprostanie oczekiwaniom uczniów dot. atrakcyjności procesu nauczania dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod i technik (także TIK), dostęp do racjonalnego procesu doskonalenia się. Uczniowie zyskają możliwość zdobywania wiedzy w atrakcyjny i dostosowany do indywidualnych możliwości sposób oraz dostęp do szerokiej gamy zajęć dodatkowych, pozwalających na rozwijanie i podkreślanie mocnych stron.

Cel trzeci wynika z faktu, liceum społeczne  jest szkołą egalitarną, lecz kształcenie przekłada się na elitarne wyniki egzaminu maturalnego. Luka pomiędzy możliwościami edukacyjnymi uczniów zdolnych a przeciętnych i słabych i realizacja procesu nauczania są przyczyną frustracji, obniżenia motywacji uczniów i nauczycieli, konfliktów na płaszczyznach dyrekcja-nauczyciel-rodzic-uczeń. Ma to wpływ na postrzeganie szkoły w środowisku. Osiągnięcie celu pozwoli nauczycielom podnieść poziom kompetencji społecznych, wypracować mechanizmy współpracy i pozytywnych relacji na płaszczyźnie nauczyciel-nauczyciel, nauczyciel -uczeń, da poczucie sprawstwa w odniesieniu do szkoły i procesu dydaktycznego, zbuduje zaufanie oparte na wartościach, również europejskich. Uczniowie zyskają wsparcie w rozwoju edukacyjnym i osobistym, zwiększą kompetencje w zakresie włączania społecznego, tolerancji, akceptacji różnorodności dzięki zajęciom kulturowym i promowaniu wiedzy o dziedzictwie europejskim.

Główne działania projektowe to:

  • wyjazdy mobilnościowe uczniów (co roku ponad 70),
  • wyjazdy na staże typu job shadowing nauczycieli (co najmniej 6 każdego roku),
  • działania lokalne, wewnątrzszkolne (seminaria, spotkania) i pozaszkolne (publikacje, spotkania i prezentacje).

Kategoria: