O DysTrans

Agnieszka Duda

I Społeczna Szkoła Podstawowa finalizuje  projekt DysTRANS w ramach programu Erasmus+, trwający od 1 listopada 2017 r do 31 pażdziernika 2019 , którego podstawowym celem jest udzielenie wszechstronnej pomocy dzieciom, wsparcie rodziców oraz podwyższenie kompetencji nauczycieli, pracujących z uczniami dyslektycznymi.  Koordynatorem projektu jest Local Authority of Education of Istanbul  w Turcji zaś partnerami Fatih Guidance and Research Centre z Turcji,  Bulgarian Dyslexia Association,   Instituto Comprensivo Laura Lanza z Włoch,  Special Educational  Needs Association z Rumunii i   Agrupamento de Escolas de Sines z Portugalii. Głównym rezultatem działań projektowych jest  stworzenie Pakietu Wsparcia Ucznia Dyslektycznego (Transition Support Kit)  w procesie przejścia pomiędzy poszczególnymi etapami edukacyjnymi.

Pakiet składa się z czterech narzędzi do pracy z uczniem dyslektycznym : listy kontrolnej służącej do diagnozowania potrzeb i możliwości edukacyjnych ucznia dyslektycznego , wzoru indywidualnego planu edukacyjnego do ukierunkowania pomocy takiemu  uczniowi w procesie uczenia się oraz dwóch przewodników – dla rodziców i dla nauczycieli. Poradniki te to bogate w praktyczne wskazówki do pracy materiały, opierające się na bazie najlepszych praktyk i doświadczeń specjalistów i nauczycieli ze wszystkich krajów partnerskich.

 W dniu 21 września 2019 roku w Centrum Kultury Filmowej Stylowy  odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu, służąca  zaprezentowaniu i udostępnieniu pakietu wsparcia wszystkim osobom zainteresowanym pomocą dzieciom z dysleksją. Na konferencji gościliśmy 150 uczestników  ze szkół i instytucji oświatowych z naszego regionu: nauczycieli, pedagogów, psychologów, specjalistów, terapeutów  a także rodziców uczniów z dysleksją. Wszyscy otrzymali dostęp do  narzędzi Pakietu Wsparcia Ucznia Dyslektycznego.W programie spotkania były również wykłady prowadzone przez panią prof. dr hab. Martę Bogdanowicz : „ Dzieci ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się w domu i w szkole”  oraz prelekcja pani dr. Katarzyny Bogdanowicz: „O dysleksji rozwojowej i specyficznych zaburzeniach językowych” .

W celu podsumowania działań projektowych w dniach 30.09 – 02.10.2019 odbyło się ostatnie już spotkanie projektowe w Stambule. Partnerzy projektu zaprezentowali wyniki  pracy z dwuletniego okresu projektowego  w swoich krajach ,  omówione zostały  rezultaty współpracy międzynarodowej i korzyści ze stworzenia zespołu specjalistów zajmującego się wparciem osób z dysleksją.  Uczestnicy projektu podkreślili wagę podjętych  działań dla polepszenia  szans edukacyjnych uczniów dyslektycznych we wszystkich krajach.

Podczas wizyty w Turcji  uczestnicy projektu mieli możliwość spotkania z przedstawicielami Regionalnego Zarządu Oświaty w Stambule , dyrektorami szkół oraz specjalistami z Turcji   zajmującymi się pomocą dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gospodarze spotkania zorganizowali również  konferencję upowszechniającą rezultaty projektu dysTRANS oraz  podsumowującą cały okres współpracy międzynarodowego zespołu.

Równolegle  ze spotkaniem projektowym odbyła się również szósta  wizyta studyjna  dla nauczycieli i specjalistów ze wszystkich instytucji partnerskich. Gospodarze zaproponowali bogaty program merytoryczny w zakresie  wymiany dobrych praktyk w edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy wizyty  mieli możliwość odwiedzenia szkół i instytucji oświatowych w Stambule, hospitacji zajęć lekcyjnych jak i obserwacji sesji terapeutycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych . Szczególne zainteresowanie wzbudzały metody pracy oraz narzędzia i pomoce przygotowane w pracowniach tematycznych, przeznaczonych do zajęć indywidualnych z dziećmi, wymagającymi szczególnego wsparcia  w procesie edukacyjnym. 

               Wspólna praca i wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami projektu dysTRANS przyczyniła się do powstania narzędzi wspierających uczniów dyslektycznych, chcemy aby dotarły one do jak największego grona odbiorców potrzebujących nowoczesnych metod pracy z osobami z dysleksją.  Liczymy , że nawiązanie kontaktów z licznymi instytucjami oświatowymi  w krajach partnerskich zaowocuje dalszą współpracą w działaniach projektowych.

administrator

Projekt realizowany jest w ramach Programu Erasmus+, Akcja 2, komponent strategicznej współpracy między instytucjami ( projekty innowacyjne). Dla Szkół Społecznych jest to projekt z wielu względów bardzo istotny :

-podejmuje bardzo ważną tematykę wsparcia uczniów z dysleksją rozwojową,

-pozwala na wsparcie uczniów konkretnymi działaniami, innowacyjnymi w skali europejskiej,

-tworzy nową sieć współpracy z partnerami o dominującej w swoich krajach pozycji w zakresie wsparcia dzieci z dysleksją,

-rozwija kompetencje nauczycieli i umożliwia bezpośrednią pomoc dzieciom i rodzicom.

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

-opracowanie Indywidualnego Planu Edukacyjnego dla uczniów dyslektycznych rozpoczynających edukację na wyższych etapach edukacyjnych, po zakończeniu edukacji wczesnoszkolnej,

-opracowanie poradnika dla rodziców, definiującego zasady, cele i metody pracy w domu z dziećmi dyslektycznymi w okresie przejścia między etapami edukacyjnymi,

-opracowanie poradnika dla nauczycieli precyzującego metody pracy i wsparcia dyslektyków w szkole podstawowej i średniej

-przeprowadzenie cyklu zajęć wspierających dzieci dyslektyczne, wykorzystujących wypracowane w projekcie metody,

-zorganizowanie w Zamościu międzynarodowej konferencji, poświęconej pomocy dzieciom z dysleksją rozwojową.