Finalistka XXXIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

administrator

 

 Procedura składania wniosku

 1. Poinformowanie uczniów o możliwości ubiegania się o stypendium Dyrekcja Szkół, termin 10.09.2018 /poniedziałek/
 2. Opublikowanie linku do dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku Dyrekcja Szkół, termin 10.09.2018 /poniedziałek/
 3. Udostępnienie niezbędnych danych (świadectwo, wynik egzaminów gimnazjalnych, egzaminu po 6 klasie) Sekretariaty Szkół, do 14.09.2018 /piątek/
 4. Wypełnienie formularza wniosku i oświadczeń Rodzice oraz Uczeń,  do 14.09.2018
 5. Sprawdzenie wniosku, prawidłowości jego przygotowania i kompletności Dyrekcja Szkół, do 14.09.2018 /piątek/
 6. Przygotowanie Indywidualnego Planu Rozwoju i stosownych oświadczeń Nauczyciele i Dyrekcja Szkół, do 14.09.2018 /piątek/
 7. Ostateczna weryfikacja kompletności wniosku Wyznaczony Pracownik Szkół Społecznych, do 18.09.2018 /wtorek/
 8. Wysłanie wniosku Rodzice, Uczeń, do 20.09.2018 /czwartek/.

 

Link do ogłoszenia o konkursie

https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelskie-wspiera-uzdolnionych/

 

Link do dokumentacji konkursowej

https://liboi.lubelskie.pl/index-uslugi-pokaz?spr=508665

 

Dokumentację stypendialną stanowią:

 1. wniosek o przyznanie stypendium w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019”,
 2. zaświadczenie o rozpoczęciu lub kontynuowaniu, przez ucznia ubiegającego się o stypendium, nauki w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej/szkole lub klasie gimnazjalnej, realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego bez podstawy programowej kształcenia w zawodach (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) wystawionego przez uprawnionego pracownika szkoły,
 3. kopia świadectwa otrzymanego w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium,
 4. kopia wyników obowiązkowego egzaminu/sprawdzianu zewnętrznego, stanowiącego podstawę do przyjęcia do szkoły,
 5. kopia lub kopie zaświadczeń wydanych przez organizatora o przyznanych tytułach laureata lub finalisty w konkursach lub/i olimpiadach organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad lub/i zaświadczenie lub zaświadczenia wystawione przez dyrektora szkoły o udziale w etapie II/okręgowym konkursu/olimpiady,
 6. kopia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki udzielonego na postawie przepisów wydanych przez ministra właściwego ds. edukacji (nie dotyczy, jeżeli informacja o realizacji indywidualnego programu lub toku nauki wpisana jest na świadectwo promocyjne),
 7. kopia zaświadczenia wydanego przez organizatora zajęć przewidzianych tokiem studiów organizowanych na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów, w trybie art. 160 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
 8. oświadczenie o spełnianiu innych kryteriów,
 9. indywidualny plan rozwoju edukacyjnego,
 10. deklaracja opieki dydaktycznej nad uczniem/uczennicą.