Mission Maths

Bogusława Denys

Projekt ‘Mission Maths!’ realizowany jest przez I Społeczną Szkołę Podstawową im. Unii Europejskiej w Zamościu w ramach europejskiego programu edukacyjnego Erasmus+. Przez 3 lata, od września 2015r. do sierpnia 2018r., I Społeczna Szkoła Podstawowa współpracować będzie ze szkołami z Niemiec, Włoch, Grecji oraz Hiszpanii, pełniąc rolę koordynatora. Głównym założeniem projektu jest edukacja dzieci w zakresie praktycznego wykorzystania wiedzy matematycznej w życiu codziennym oraz promowanie zainteresowania naukami ścisłymi. Uczniowie rozwijać będą umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów na gruncie lokalnym oraz w zespołach międzynarodowych, doskonaląc i wykorzystując w praktyce wiedzę matematyczną oraz ucząc się przedsiębiorczości. Projekt przewiduje szereg działań lokalnych oraz międzynarodowych, w które zaangażowani są uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz przedstawiciele instytucji lokalnych. W ramach projektu przetestowane zostaną innowacyjne metody nauczania stymulujące samodzielne dążenie do rozwiązywania problemów (Inquiry-Based Method) oraz programowanie w języku Scratch. Uczniowie zaangażowani będą w przygotowywanie prezentacji, filmów, gier edukacyjnych, prostych gier komputerowych oraz planszowych, których upowszechnianie w międzynarodowej grupie projektowej przyczyni się do efektywniejszej współpracy i rozwoju kreatywności. Projekt zakłada organizację warsztatów dla uczniów oraz nauczycieli. Międzynarodowe warsztaty online wzbogacą warsztat nauczycieli, a także umożliwią wymianę doświadczeń pomiędzy partnerami. W trakcie realizacji projektu przewidziane są trzy międzynarodowe wymiany grup uczniów – w Polsce, Hiszpanii oraz we Włoszech, a także spotkania szkoleniowe dla nauczycieli, w tym dwa cykle warsztatów w Niemczech. Projekt przewiduje upowszechnianie wypracowanych wspólnie produktów projektu społecznościom lokalnym i międzynarodowym. Językiem komunikacji w projekcie jest język angielski, co powoduje, iż uczniowie i nauczyciele doskonalą poziom kompetencji w tym zakresie. Komunikacja w języku obcym umożliwia również poznanie dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich oraz przyczynia się do przełamania uprzedzeń i stereotypów.

Kategoria: